Fundacja Lux Pro Monumentis

Inicjatorem powstania Fundacji „Lux Pro Monumentis" była Beata Konieczniak.
Fundacja „Lux Pro Monumentis” została założona w lutym 2011 roku.
Fundatorzy:
1. Mirosław Kuliś,
2. Beata Konieczniak,
3. Norbert Wasserfurth – Grzybowski,
4. Krzysztof Pawłowski,
5. Krzysztof Stefański.
Członkowie Fundacji „Lux Pro Monumentis":
Jerzy Wyrozumski – Prezes Zarządu Fundacji
Norbert Wasserfurth – Grzybowski – Członek Zarządu
Barbara Wiaderna – Członek Zarządu
Beata Konieczniak – Członek Rady Fundacji
Krzysztof Pawłowski – Członek Rady Fundacji
Krzysztof Stefański – Członek Rady Fundacji

Dokumenty do pobrania

Statut Fundacji Kultury “Lux Pro Monumentis”
Sprawozdanie z działalności Fundacji Lux Pro Monumentis w 2012 roku

MIsja i cele fundacji

Fundacja „Lux Pro Monumentis” to grupa miłośników architektury, dziedzictwa kulturowego, miłośników miasta i miejsca, nowoczesnych technologii i możliwości, jakie niosą. Wiemy, że Łódź ma duży potencjał – kapitał społeczny i unikalną architekturę.
Głównym celem powołanego przez Fundację „Lux Pro Monumentis” "Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła" Light. Move. Festival. jest trwała odmiana wizerunku miasta, a tym samym przyciągnięcie doń rzeszy ludzi spragnionych wrażeń estetycznych, jakie może zapewnić medium światła oraz najnowsze technologie. Głęboko wierzymy, że "Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła" Light. Move. Festival. poprzez niecodzienną formę ekspozycji ma szansę trwałej odmiany wizerunku Łodzi. Medium światła jest najmniej inwazyjnym i jednocześnie najbardziej efektywnym sposobem na zainteresowanie odbiorcy. Wydarzenia Festiwalowe adresujemy do wszystkich ludzi wrażliwych estetycznie i ciekawych doznań i intelektualnych przeżyć, jakie daje światło.
"Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła" Light. Move. Festival. podczas każdej swojej edycji spotyka się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Łodzi oraz turystów, a bezpłatna, otwarta formuła imprezy pozwala każdemu na swobodne uczestnictwo. Podczas każdej edycji Festiwalu zamiarem organizatora, czyli Fundacji „Lux Pro Monumentis”, jest to, by łódzkie przestrzenie publiczne przez 3 dni były pełne ludzi, stały się kulturalno-artystyczną mekką mieszkańców, turystów oraz ludzi kultury.

Do najważniejszych celów Fundacji „Lux Pro Monumentis” należą działania na rzecz:
a) promocji dziedzictwa kulturowego oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych;
b) wspierania aktywności w zakresie rewitalizacji i animacji, poprzez iluminację obiektów zabytkowych;
c) aktywizowania społeczności lokalnych poprzez naukę, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, a także promocja społecznej aktywności kulturalnej;
d) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym animowania kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej;
e) upowszechniania kultury regionalnej.

Pomysł stworzenia w Łodzi „Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła” Live. Move. Festival. zrodził się na przełomie 2009 i 2010 roku. Jego pomysłodawcami są Beata Konieczniak i Norbert Wasserfurth – Grzybowski.

Aktualny zakres działalności Fundacji to:
• organizacja „Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move Festival. (3 edycje). Używamy medium światła, aby podkreślić kulturowy i architektoniczny potencjał miasta. Promujemy ekologiczne technologie oświetleniowe poprzez prezentację unikatowych iluminacji architektonicznych a także poprzez prezentację instalacji świetlnych, projekcji typu 3D mapping, oraz wielkoformatowych projekcji video. II edycjia w 2012r. zgromadziła ponad 90 tyś uczestników. Festiwal jest darmowy.
• propagowanie ekologicznych energooszczędnych technologii oświetleniowych;
• promocja historii i dziedzictwa kulturowego Łodzi;
• działania społeczne w celu uświadomienia lokalnym społecznościom jak ważne jest świadomie kreowanie przestrzeni miejskiej w której żyją;
• wydawnictwo „Techne”, periodyk tworzony we współpracy z łódzkimi historykami sztuki i architektami dla promocji dziedzictwa kulturowego regionu;
• współpraca z uczelniami technicznymi i artystycznymi;
• tworzenie dokumentacji konserwatorskiej zabytków z obszaru województwa łódzkiego.

Realizacja owych celów następuje poprzez:
a) prowadzenie działalności organizacyjnej, naukowo-technicznej i kulturalnej, w szczególności inspirowanie i popieranie badań, projektów i realizacji sprzyjających rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego;
b) wyrażanie stanowiska na forum publicznym;
c) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów, i warsztatów;
d) organizowanie imprez kulturalnych: festiwali międzynarodowych, krajowych i lokalnych;
e) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
f) współpracę z organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami, których celem jest działanie na rzecz kultury i zabytków;
g) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom (poprzez fundowanie stypendiów dla młodych twórców czy wspieranie inicjatyw konserwatorskich);
h) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej;
i) organizowanie spotkań promocyjnych i kulturalnych;
j) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
k) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Fundacji;
l) współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami czy organizacjami pozarządowymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów także tych poza granicami kraju.

Działamy dla miasta, a Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła jest wydarzeniem kreującym jego wizerunek.
Jesteśmy chętni do współpracy z innymi organizacjami oraz osobami, które kochają piękno, mają świadomość wartości i dziedzictwa kulturowego.
Zapraszamy do kontaktu!

Wsparcie fundacji

Fundacja jest podmiotem należącym do sektora pozarządowego (ang. non-profit organizations NGO). Działa i realizuje swoje cele dzięki darowiznom, jak również – w przypadku większych wydarzeń – środkom, które pozyskuje od sponsorów oraz konkursów ofert organizowanych przez instytucje państwowe.
Organizator:
Fundacja „Lux Pro Monumentis”
Patronat honorowy:
Wojewoda Łódzki Joanna Chełmińska
Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Główny partner:
Miasto Łódź
Partnerzy strategiczni:
Philips Lighting Poland
Tygodnik ANGORA
Sponsorzy:
PGE – Polska Grupa Energetyczna
PGF – Polska Grupa Farmaceutyczna

Dane kontaktowe

Fundacja „Lux Pro Monumentis”
ul. Piotrkowska 86, lok. 10 u
90-103 Łódź
tel: (42) 207 21 55, m: 505 952 798
adres e-mail: biuro@luxpromonumentis.pl
www.luxpromonumentis.pl
www.lmf.com.pl | www.lightmovefestival.pl

KRS: 0000387024
NIP: 7252045856
REGON: 10-1085596
Krajowy Rejestr Sądowy: https://ems.ms.gov.pl/
Baza NGO: http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=210165